Excelsior

Kerstconcert - Dorpskerk 11 december 2004

C. Saint Saëns: Oratorium de Noël,
D. Willcocks: Five Christmas Carols,
D. Buxtehude: Kommst du, Licht der Heiden,
G.P. Telemann: Machet die Tore weit.